ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как „ЕГТ ДИДЖИТАЛ“ ЕООД обработва Вашите данни и какви лични данни би събрала за Вас, с каква цел, срок и респективно какви са Вашите права.

 

Информация за „ЕГТ ДИДЖИТАЛ“ ЕООД

 

„ЕГТ ДИДЖИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 205689811, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ул. „Панорама София“ № 6, бизнес център „Ричхил“, блок „А“ („EGT Digital”/„Ние“) Тел: : 02/ 890 24 29; e-mail [email protected]

 

Контакти на Длъжностното лице по защита на личните данни:
Десислава Димитрова, e-mail: [email protected].

 

Отношение към Вашите лични данни

 

Ние събираме и обработваме лични данни, спазвайки изискванията на местното и европейското законодателство. Сигурността на данните, които сте ни поверили, е важна за Нас, ето защо Ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

Каква информация събираме и защо?

 

Възможно е Ние да събираме лични данни за Вас, когато използвате корпоративния сайт или изберете услугите Ни. В повечето случаи изискваме личните Ви данни с цел сключване на договор, спазване законово задължение или защитаване на законен интерес. Разбира се, при част от услугите, които предлагаме, самите Вие предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да изпратите информация за себе си. Без тези данни съответните услуги не биха могли да бъдат предоставени.

Ако не предоставите данни за идентификация, не бихте могли да сключите договор с Нас за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, Ние може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 

Бизнес партньори

 

Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните:

 

 • Имена, дата и място на раждане, държава на пребиваване, имейл адрес, телефонен номер, номера и данни от паспорт или от друг валиден документ за самоличност;
 • Данни за действителни собственици и представляващи лица на дружествата, с които встъпване в договорни отношения;
 • Други данни, предоставяни ни от Вас при попълване на клиентски/партньорски въпросници;
 • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.

 

Трети лица

 

В определени случаи, въз основа на сключено споразумение с оператор на онлайн хазартни игри, ползващи нашата платформа, можем да действаме като администратор на лични данни при управление на риска на букмейкърските услуги на Оператора и откриване и предотвратяване на измами. Личните данни, които могат да бъдат обработени в тези случаи на крайните клиенти на операторите на хазартни игри са следните:

 

 • IP адреси;
 • Потребителско ID;
 • ID на използваното устройство.

 

Видеонаблюдение

 

При посещение на обектите на ЕГТ Диджитал ЕООД, на входа и изхода на обектите, както и в общите помещения на офис етажите на дружеството, се извършва видеонаблюдение.

 

Цели при обработването на Вашите данни

 

Ние обработваме събраните лични данни най-често със следните цели:

 

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор:

 

 • Установяване на самоличността на клиента и неговите законни представители и действителни собственици през всички търговски канали;
 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи;
 • За целите на предоставяне на услугата;
 • Уведомления, свързани с продукти и услуги на компанията;

 

Обработване на данните, необходими за изпълнение на нормативни задължения:

 

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • Предоставяне на информация на съда и органите на реда.

 

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие:

 

 • За директен маркетинг за продукти и услуги, предлагани от Нас;
 • При предоставяне на допълнителни данни в клиентските/партньорските въпросници от Ваша страна, като данни за политически свързани лица или присъди и нарушения;

 

Обработване на данните въз основа на законен интерес:

 

 • Проверка на клиентска удовлетвореност при използване на нашите продукти и услуги;
 • При извършване на видеонаблюдение, целите на обработване са: осигуряване сигурността на служителите и посетителите чрез охрана; защита на материални активи; п ревенция и разкриване на престъпления и установяване на обстоятелства и повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • При управление на риска на букмейкърските услуги на Оператора и откриване и предотвратяване на измами.

 

С кого споделяме данните Ви?

 

Ние използваме трети страни за подпомагане на определени договорни дейности, при които могат да бъдат споделени Ваши лични данни. При изпълнение на законово задължение също данните Ви могат да бъдат споделени с дружества от Групата на ЕГТ Диджитал и по-конкретно към Евро Геймс Технолоджи ООД. ЕГТ Диджитал не предоставя Ваши лични данни на трети лица без уверение, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стреми да осъществява строг контрол.

 

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 

 • Счетоводни и правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни; хостинг компании и др.

 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително за спазване на законови изисквания като:

 

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии; институции и агенции; ДАНС, НАП; НОИ; съдилища; прокуратура и други, на които имаме задължение да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • JСъвместни администратори, с които предоставяме управление на риска на букмейкърските услуги на Оператора и откриване и предотвратяване на измами;
 • Достъпът до видеозаписите е ограничен на принципа „необходимост да се знае“, като са определени конкретни служители с право на достъп. Ако е необходимо за целите на разследването или наказателното преследване на престъпно деяние, достъп може да се предостави на органите на реда.

 

Употреба на бисквитки на сайта

 

Ние не събираме или обработваме лични данни чрез функционалните бисквитки, повече информация за което, може да намерите в Политика за бисквитките, достъпна на нашата интернет страница.

 

Защо и как Ние използваме автоматизирани алгоритми?

 

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

 

Сигурност

 

Ние прилагаме мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Ние предприемаме и допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, Ние прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни, където това е възможно.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове (вкл. в Търговски закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и др.). Ние не пазим Ваши данни безсрочно.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, свързани със сключване и изпълнение на сключените договори в общия случай продължение на 5 години от датата на тяхното прекратяване и изпълнение.

В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

 

Предаване на данни, извън рамките на ЕС/ЕИП

 

Данните Ви не се прехвърлят извън ЕС, като в случай, че такъв трансфер се окаже необходим, той ще бъде извършен в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679 – GDPR.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

 

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
 • Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Нас. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
 • You are entitled to withdraw, at any time, your consent for collection, storage and use of your personal data. However, such withdrawal will not affect any data legitimately processed prior to the consent withdrawal.

 

Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за упражняване на права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че ако данните се обработват незаконосъобразно, по настоящото законодателство имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни – София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, или www.cpdp.bg.

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни:

 

Тази Политика за защита на личните данни може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели я използваме и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на e-mail: [email protected].

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.01.2021г.

 

This Data Protection Policy was last updated on 01.01.2021.

icon close

ТРЯБВА ДА СТЕ НАД 18 ГОДИНИ, ЗА ДА ПОСЕТИТЕ ТОЗИ САЙТ

Моля, потвърдете възрастта си, за да влезете.

Над 18 години съм

Под 18 години съм