ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 

Администратор на лични данни е „ЕГТ Диджитал“ ЕООД, ЕИК 205689811, (,,Дружеството“, „Ние“), със седалище и адрес а управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ул. „Панорама София“ № 6, бизнес център „Ричхил“, блок „А“

 

Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: адв. Десислава Димитрова-Чолакова

Email: [email protected] „ЕГТ Диджитал“ ЕООД

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

 

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно: 

Данни, с които да Ви идентифицираме

Имена; дата на раждане или ЕГН, място на раждане

Данни за контакт с Вас

Настоящ или постоянен адрес; email; телефон

Данни относно Вашето образование и квалификации

Автобиография/ CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове)

Данни относно Вашия професионален опит

Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност); и информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели

Данни, станали ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове

В рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/ предложено възнаграждение

Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви

вкл. информация за препоръки; семейно положение, военна служба, снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка.

Друга информация, предоставена въз основа на Ваше изрично съгласие

Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна

Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал

Такава информация може да бъде събрана и от агенции за подбор, когато „ЕГТ Диджитал“ ЕООД им е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др..)

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

 

Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, независимо дали сте кандидатствали за конкретна позиция или за всички открити при Нас бъдещи позиции, е предоставено от Вас съгласие, съгласно ЗЗЛД и Регламент 2016/679. Възможно е, когато получаваме данните Ви от Агенция за подбор на персонал да обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 

Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:

 

  • За намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
  • Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
  • Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

 

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца от приключване на подбора за конкретна позиция, за всички неодобрени кандидати, ако сте кандидатствали само за конкретна позиция, както и 1 година от момента на кандидатстване, при съгласие за всички открити позиции в Дружеството.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

 

  • при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;
  • да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
  • да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
  • да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора на за конкретната позиция, за която кандидатствате;
  • да упражните своето право на преносимост.

 

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: [email protected] или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. Съгласието за обработка на личните данни, предоставено по електронен път чрез нашата интернет страница, може да бъде оттеглено по всяко време, чрез използване на електронна форма за оттегляне на съгласие. Възможно е Дружеството да изисква да подадете допълнително искане във връзка с упражняване на отделните права, както и допълнителна информация, необходима за  изясняване на искането и/или идентифициране на Вашата самоличност. 

 

Дружеството предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок до 30 дни, считано от датата на получаване на искането.

 

Дружеството ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни. При липса на основания за изпълнение на искането или невъзможност за идентифициране на искателя, Дружеството мотивирано отказва да уважи искането, като следва да Ви информира за правото Ви да предприемете последващи действия пред надзорните органи.

 

В случай на повторяеми искания, които се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна между отделните искания, Дружеството може да наложи разумна такса за обработка и администриране на тези искания.

icon close

ТРЯБВА ДА СТЕ НАД 18 ГОДИНИ, ЗА ДА ПОСЕТИТЕ ТОЗИ САЙТ

Моля, потвърдете възрастта си, за да влезете.

Над 18 години съм

Под 18 години съм